Przepraszam Was, ale taki skomplikowany regulamin musi się znaleźć na każdym sklepie internetowym, zgodnie z polskimi przepisami. Jak coś jest nie tak, gdzieś dałem "ciała" albo Wam coś "nie pykło", to po prostu zadzwońcie: 601 655 252. Naprawdę łatwo jest ze mną się dogadać!

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.piotrwiduchowski.pl


§ .1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.
2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.piotrwiduchowski.pl jest Piotr Widuchowski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą; MultiArtBox Ltd., 24 Holborn Viaduct, EC1A 2BN London, Wielka Brytania (zwanym dalej jako „właściciel sklepu”).
3. Sklep internetowy czynny jest 24 godziny na dobę. 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.

5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej:  www.piotrwiduchowski.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.


§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.piotrwiduchowski.pl lub telefonicznie w godzinach pracy obsługi sklepu pod numerami: +48 601 655 252.
2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty www.piotrwiduchowski.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, przelewem na konto bankowe.
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto sklepu: 49 1050 1331 1000 0023 0378 5816
6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon,lub faktura VAT.
8. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, sklep zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.
9.Zamówienia będą realizowanie w terminie od jednego do dziesięciu dni roboczych. Z powodów niezależnych termin ten może się wydłużyć. W takim przypadku klient zostanie poinformowany o zaistniałym opóźnieniu.

10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
11. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail grafik@piotrwiduchowski.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.

12. Sprzedawca każdorazowo informuje klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie wiedział, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 3. Dostawa i odbiór produktu

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub Paczkomatów In Post.
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.
4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem celem rozwiązania zaistniałego problemu.
5. Koszt najtańszej dostawy zamówionych produktów na terenie RP wynosi 9 zł.
6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 250,00 zł klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP) - dotyczy wysyłki ekonomiczej przy wpłacie na konto. 7. Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów i są kalkulowane indywidualnie dla każdego takiego zamówienia.
8. W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o nadaniu przesyłki pocztą e-mail.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


§ 4. Zwroty i wymiany

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego na dole niniejszej strony. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6.W ciagu czternastu dni od dnia otrzymania towaru można go wymienić i odesłać na adres :
Anna Kaczmarska ,22-335 Żółkiewka ,ul.H. Żółkiewskiego 27 A/6
Wymiana odbywa się na koszt kupującego -stała opłata za powtórną wysyłkę 10 zł przy wpłacie na konto lub 21 zł pobranie przy braku wpłaty na konto za wymianę

§ 5. Reklamacje

1. Sklep internetowy rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że sklep ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta.

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu należy odesłać go na adres: Piotr Widuchowski, ul. 1 Maja 321/12, 41-710 Ruda Śląska

W celu usprawnienia procesu reklamacji w szczególności wskazania przez klienta żądania prosimy wypełnić formularz REKLAMACJE lub dołączyć do przesyłki krótką informację odnośnie reklamacji i zakresu żądania klienta o których mowa w niniejszym paragrafie.


§ 6. Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) wysłania zamówienia.
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.
3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym także realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) w zakresie w jakim, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez serwis sklepu (administratora danych osobowych).

3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.

4. W związku z powyższym, serwis sklepu, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),

b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat

Piotr Widuchowski, ul. 1 Maja 321/12, 41-710 Ruda Śląska

- Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umowy dostawy następujących rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Data zawarcia umowyzłożenia zamówienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Data odbioru otrzymania rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Imię i nazwisko konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Adres konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Numer konta bankowego do zwrotu pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Podpis konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .